COVID-19 ØKONOMISK HJÆLPEPAKKE

COVID-19 økonomisk hjælpepakker til virksomheder

COVID-19 har medført stor usikkerhed bland de selvstændige og med god grund. BG Revision vil beskrive, hvilken betydning og økonomiske konsekvenser, det har for din virksomhed. 

Hvis en medarbejder bliver syg af COVID19 eller i karantæne:

I dette tilfælde, så er arbejdsgiveren berettiget til refusion fra dag ét. Normalt får arbejdsgiveren først sygedagpengerefusion efter de første 30 dage, medmindre, der er tegnet en sygedagpengeforsikring.

I praksis skal medarbejderen kontakte lægen, der registrerer cpr-nummer i journalen, og hvis lægen mener, at det kan være coronasmitte, så er betingelsen for refusion fra dag ét opfyldt.

Kompensationsordning for arrangører af større arrangementer:

Regeringen har igangsat en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, som aflyses, eller ændres væsentligt, eller udskydes som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med +1000 deltagere, pga. COVID19.

Ordningen gælder følgende:

  • Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere. Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er i COVID19 risikogruppe f.eks. ældre eller helbredsmæssig sårbare.
  • Arrangementet skal være planlagt at afholdes i Danmark, og være åbent for offentligheden.
  • Arrangøren skal være en privat og juridisk person dvs. selskab, der har hjemsted i Danmark jf. CVR-registret.

Ordningen giver kompensation for tabte indtægter ved aflysning af arrangementer, samt dækker omkostninger til merudgifter ved udskudte arrangementer.

I praksis skal arrangøren fremsende dokumentation for, at arrangementet er aflyst, ændret væsentligt eller udskudt, og at arrangementet havde en kapacitet til +1000 deltagere. Arrangører, der i forbindelse med arrangementet har forskellige indtægtskilder f.eks. billetsalg, mad/dikkevarer og merchandise m.v., skal indsende et regnskab for arrangementet, som dokumentere tabet.

En opgørelse af refunderede billetter skal sendes til Erhvervsstyrelsen. Endeligt skal der fremsendes revisorpåtegnet budget og regnskab ved alle kompensationsansøgninger på mere end 0,5 mio.kr. samt dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker.

Betalingsfristen for skatter ændres:

Betalingsfristen for am-bidrag  og  a-skat for små og mellemstore virksomheder ændres til følgende:

Betalingsfristen 11.maj 2020 (april lønnen) rykkes til 10. september 2020.

Betalingsfristen 10. juni 2020 (maj lønnen) rykkes til 12. oktober 2020.

Betalingsfristen 10. juli 2020 (juni lønnen) rykkes til 10. november 2020.

Dette betyder ikke, at indberetningsfristen ændres, så denne skal overholdes. Derudover er der ingen udsat frist for selvstændige, der betaler månedlig b-skatterater.

Hvis i ønsker at gøre brug af ovenstående fristudskydelser, så skal grænsen for skattekontoen ændres. Kontakt eventuelt din revisor for dette.

Små- og mellemstore virksomheder, der er berørt:

Med denne trepartsaftale kan lønmodtagere, der har en risiko for at blive fyret netop beholde deres job. Aftalen gælder for lønmodtagere på private virksomheder, der er ramt hårdt økonomisk som følge af COVID-19 og står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ovenstående kompensationsordning gælder fra 9. marts med tilbagevirkende kraft til og med 9. juni 2020.

  • De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde i perioden, men skal sendes hjem med fuld løn.
  • Virksomheden må i perioden IKKE afskedige de ansatte, som følge af de økonomiske årsager.
  • Den enkelte medarbejder SKAL anvende tilgodehavender ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage. Hvis medarbejderen ikke  har disse fem dage, så skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Der er ingen kompensation fra disse dage for virksomheden.

Den samlede lønkompensation fra staten kan maksimalt udgøre kr. 23.000 pr. måned for fuldtidsansat. For timelønnede kan den statslige lønkompensation maksimalt udgøre kr. 26.000 pr. måned.

I praksis vil lønnen blive udbetalt på baggrund af virksomhedens oplysning om de medarbejdere, der ellers skulle være afskediget som følge af COVIC19 situationen. Medarbejderen skal i ansøgningen og den efterfølgende revision oplyses på CPR-nummer. Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode, de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på 3 måneder, påbegyndt tidligst 9. marts 2020, og som afsluttes senest 9. juni 2020.

Virksomheden skal efterfølgende med revisorbistand dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts 2020. Der skal altså udarbejdes en revisorerklæring på dette.

 

For virksomheder, der har oplevet en driftsmæssig belastning, da kan de medarbejdere, hvis arbejde faktisk berøres af den driftsmæssige belastning, pålægges at afholde ferie uden at ferielovens varslingsregler overholdes. Dette forudsætter dog, at de har feriedage tilbage.

For virksomheder, der har tegnet en erhvervsforsikring inklusiv driftstabsforsikring, da er COVID19 ikke en del af de betingelser, der er for at få mulighed for erstatning grundet tabt omsætning. Dermed dækker forsikringen ikke denne del.

For virksomheder, der anmoder om kompensation for f.eks. medarbejdere, da er det ikke muligt, at ansøge om kompensation for aflyst koncerter. Man kan dermed ikke gøre brug af flere af de tiltag, der er iværksat, men må gøre brug af én af dem.

Husk at ændre i aconto skatten for 2020, hvis din virksomhed oplever en faldende indtjening. Dette vil spare på likviditet, og samtidig undgår du at betale mere i SKAT, end nødvendigt.