Kender du til reglerne om administration af splitleasing?

Mange leasingfirmaer tilbyder splitleasing, også benævnt DeleLeasing, men kender ikke til de lovkrav, der er forbundet med at bruge ordningen. Vi vil kort gennemgå konceptet, samt krav til administrationen fra leasingfirmaets side.

Splitleasing er en bilordning, hvor arbejdsgiveren og den ansatte indgår selvstændige leasingaftaler med leasingselskabet. Fordelen ved denne ordning er netop, et leasingtager slipper for beskatning af fri bil jf. LL § 16. Nedenstående punkter ligger til grund for, at leasingtager slipper for beskatning af fri bil jf. ovenstående paragraf:

  • Der skal indgås skriftlige separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskab og virksomhed, samt leasingselskab og ansatte.
  • De samlede udgifter til bilen, herunder bilens drift, afskrivning, og forrentning bliver fordelt proportionalt mellem parterne på grundlag af det faktisk antal kørte kilometer fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel.
  • Leasingydelserne bliver betalt direkte til leasingselskabet fra hver part dvs. virksomhed og ansatte.
  • Hver part hæfter kun for egne forpligtelser i relation til leasingselskabet.
  • Der skal løbende føres et detaljeret kørselsregnskab for den kørsel, der finder sted.

Regnskabskrav:

  • Såfremt den faktiske fordeling af erhvervsmæssig og privat kørsel ikke har været som oprindeligt forudsat, vil de løbende driftsudgifter tilsvarende bliver reguleret. Dette fremgår bl.a. på kørebogen, som leasingtager løbende skal indsende. Eksempel ses nedenstående:

Har man indgået en splitleasing aftale med 70 % erhverv og 30 % privat, og det viser sig, at den faktiske kørsel udgør 50 % erhverv og 50 % privat, så skal de løbende udgifter, der har været reguleres således at virksomheden og ansatte får en regning, der svarer til faktiske kørte kilometer henholdsvis privat og erhverv.

  • På fakturaen skal der fremgå særskilt, hvor stor en del momsfradraget udgør, samt % for erhverv. Virksomheden har ikke fradrag for moms af leasingydelserne, såfremt dette ikke fremgår. Selvom beløb ex. moms, og momsbeløb fremgår på selve fakturabeløbet.