Har du styr på gevinstafgiften, når din virksomhed afholder konkurrencer?

Husker du gevinstafgift, når din virksomhed afholder konkurrencer?

Det er blevet rimelig populært for virksomheder, at afholde konkurrencer for deres kunder og andre interesserede. Det sker ofte på Facebook, hvor der udloddes præmier til den/de heldige. Gevinsten er skattefrie for vinderne, men ikke for virksomheden. De skal nemlig betale gevinstafgift.

Nedenstående tre betingelser skal alle være opfyldt, for at konkurrencen er omfattet af gevinstafgiftsreglerne:

 • Det skal være gratis at deltage i konkurrencen
 • Konkurrencen skal være offentlig for alle
 • Der skal være en tilfældighed ved konkurrencen ved f.eks. udpegning af vinderen

Når ovenstående kriterier er opfyldt, skal virksomheden betale gevinstafgift, der udgør 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger kr. 200.

Hvis gevinsten er virksomhedens egne produkter, beregnes afgiften af salgsprisen af varerne. Virksomheden skal huske, at anmelde sig til registrering af gevinstafgift på virk.dk og anvende blanket 29.063. Link findes nedenstående:

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1973352&vId=0

Selve angivelsen og betalingen sker på TastSelv Erhverv enten pr. måned eller senest 15 dage efter, at resultatet at konkurrencen foreligger.

SKATs kontrolområder for 2018

SKATs kontrolområder for 2018 – Læs mere her

SKAT har fremsendt deres kontrolplan for 2018, der nu ligger hos folketingets skatteudvalg. I kontrolplanen fremgår det, at SKAT har opdelt indsatsen på 21 segmenter med hver en indsatsstrategi.

BG Revision vil nedenfor beskrive nogle af områderne fordelt på de forskellige segmenter:

Selvangivelsen for personer:

SKAT udtager for indkomståret 2016 personer til stikprøvekontrol. Der er stadig områder, hvor borgerne selv skal indberette via TastSelv, hvorfor personer bliver udtaget til kontrol.

Mikrovirksomheder:

SKAT udtager mikrovirksomheder, herunder bl.a. virksomheder, der udøver personlig hobby med underskud til kontrol. Der indføres kontrolindsats mod nyregistrerede virksomheder, og især IVS-formen. Dette skyldes især, at FSR – danske revisorer har efterspurgt en kontrol og analyse af denne virksomhedsform, da de fleste har fravalgt revision, og har fravalgt revisor, eller benytter ”revisorer”, der ikke har de fornødne kompetencer til at assisterer med denne virksomhedstype.

Mindre virksomheder:

SKAT udtager personlige virksomheder, der benytter virksomhedsordningen til kontrol. Der vil især være en målrettet kontrol med momsangivelserne, herunder også i forhold til udbetaling af negativ moms og lønsumafgift. Virksomheder, der allerede har haft besøg, vil også få genbesøg.

Følgende brancher med flest fejl og største skattegab vil særligt bliver undersøgt – Café & restauration, hotel, undervisning, sundhed, bygge og anlæg samt socialvæsen.

Mellemstore og store virksomheder:

I dette segment vil SKAT fokusere på den del af opgørelse af den skattepligtige indkomst f.eks. de tilbageførte ikke skattepligtige indtægter, driftsomkostninger, manglende skattepligtige indtægter m.v.

Der vil være en målrettet indsats mod hovedaktionærer og deres selskaber, herunder i forhold til ulovlig aktionærlån, frie goder, ajourføring af ejerregister samt hovedaktionærer med lavt privatforbrug.

Andre kontrolprojekter:

Leasing af biler, herunder erhvervsleasing og splitleasing.

Kontrol af de digitale betalingsmoduler f.eks. Mobilepay, PayPal m.v

Unoterede aktier.

Pengeoverførsler fra udlandet.

Læs hele SKATs kontrolindsats for 2018

Moms og skattenyt – Februar 2018

Bliv lidt klogere på finansloven fra december, samt det store fokus på SKAT’s udbetalinger af negativ moms.

Negativ moms kan medføre straf

Der er stor fokus på udbetalinger af negativ moms, og det virker til, at der ikke skal så meget til, før det anses som en konsekvens af grov uagtsomhed, hvis der ubegrundet anmodes en udbetaling af disse beløb.

Fejl i dit momsregnskab på kr. 20.000 eller derudover vil udløse bøder, hvis denne fejl bunder i grov uagtsomhed. Spørgsmålet om, hvornår grov uagtsomhed kan konstateres, tager baggrund i en konkret vurdering af den pågældende sag. Dog kan man se, at der på det seneste viser sig, at der ikke skal særlige meget til, før SKAT opkræver bøder, og at dette især gælder sager, hvor der foreligger en udbetaling af negativ moms.

Virksomhederne skal derfor være meget omhyggelig med deres momsangivelser. Derfor er det en god idé at der er styr på de interne procedure, samt at man har dokumentationen på plads!

Skattelettelser i sigte for topskatte betalere

Fra år 2020 kan topskatte betalere glæde sig over en månedlig skattelettelse på cirka 700 kr svarende til 8.400 kr. om året. Med et yderligere udspil, vil der allerede fra i år skulle betales mindre i skat.

Finanslovsaftalen fra december indeholder bl.a. tre skatte-elementer.  Disse er følgende:

 • En øjebelikkelig afskaffelse af den særlige udligningsskat på store pensionsudbetalinger (Skulle oprindeligt bortfalde fra år 2020).
 • Indførelse af permanent håndværkerfradrag (Denne havde man set komme).
 •  At ophæve skatten på arbejdsgiverbetalt telefon og/eller internet fra og med 2020. Dermed ingen beskatning af fri telefon, som i år 2018 lyder på kr. 2.800.

Momsmæssig behandling på udgifter til julegaver- og arrangementer.

Det er tid til at afholde julefrokost, samt at give julegaver til personalet, men der er nogle forhold, som der skal tages stilling til, før det kan vurderes hvorvidt der er momsfradrag eller ej. Hos BG revision har vi mange års erfaring med revision og kan blandt andet være behjælpelige med momsfradrag m.v.

Julegaver til medarbejderne

Der er ikke fradrag for moms til virksomhedens medarbejdere, som mange tror at der er.

Julegaver til kunder og forretningsforbindelser

Hvis gaven kan anses for en slags reklame, da er det muligt at fradrage hele momsen. Er der tale om en repræsentationsgave, da kan momsen ikke fradrages.

Bliver man i tvivl om hvorvidt gaven anses for en reklame eller repræsentation, da må man antage, at såfremt gaven ikke kan spises eller drikkes, og ikke har en udgift på over DKK 100 eks. Moms, så er der tale om en reklameudgift. Såfremt ovenstående kriterier ikke er opfyldt, da er der tale om en repræsentationsgave.

Julefrokost

Såfremt virksomheden afholder julefrokost i egne lokaler, da kan momsen ikke fradrages i momsregnskabet. Dog kan der fradrags for momsen, hvis der lejes madservice, borde og stole.

Hvis julefrokosten afholdes på en restaurant, kan der fradrags ¼ af momsen svarende til repræsentation. Gælder selvom medarbejdernes ægtefæller deltager i arrangementet.

Kender du til reglerne om administration af splitleasing?

Mange leasingfirmaer tilbyder splitleasing, også benævnt DeleLeasing, men kender ikke til de lovkrav, der er forbundet med at bruge ordningen. Vi vil kort gennemgå konceptet, samt krav til administrationen fra leasingfirmaets side.

Splitleasing er en bilordning, hvor arbejdsgiveren og den ansatte indgår selvstændige leasingaftaler med leasingselskabet. Fordelen ved denne ordning er netop, et leasingtager slipper for beskatning af fri bil jf. LL § 16. Nedenstående punkter ligger til grund for, at leasingtager slipper for beskatning af fri bil jf. ovenstående paragraf:

 • Der skal indgås skriftlige separate aftaler mellem henholdsvis leasingselskab og virksomhed, samt leasingselskab og ansatte.
 • De samlede udgifter til bilen, herunder bilens drift, afskrivning, og forrentning bliver fordelt proportionalt mellem parterne på grundlag af det faktisk antal kørte kilometer fordelt på henholdsvis erhvervsmæssig og privat kørsel.
 • Leasingydelserne bliver betalt direkte til leasingselskabet fra hver part dvs. virksomhed og ansatte.
 • Hver part hæfter kun for egne forpligtelser i relation til leasingselskabet.
 • Der skal løbende føres et detaljeret kørselsregnskab for den kørsel, der finder sted.

Regnskabskrav:

 • Såfremt den faktiske fordeling af erhvervsmæssig og privat kørsel ikke har været som oprindeligt forudsat, vil de løbende driftsudgifter tilsvarende bliver reguleret. Dette fremgår bl.a. på kørebogen, som leasingtager løbende skal indsende. Eksempel ses nedenstående:

Har man indgået en splitleasing aftale med 70 % erhverv og 30 % privat, og det viser sig, at den faktiske kørsel udgør 50 % erhverv og 50 % privat, så skal de løbende udgifter, der har været reguleres således at virksomheden og ansatte får en regning, der svarer til faktiske kørte kilometer henholdsvis privat og erhverv. Hos BG revision kan vi være behjælpelige med diverse revisor og bøgføringsopgaver.

 • På fakturaen skal der fremgå særskilt, hvor stor en del momsfradraget udgør, samt % for erhverv. Virksomheden har ikke fradrag for moms af leasingydelserne, såfremt dette ikke fremgår. Selvom beløb ex. moms, og momsbeløb fremgår på selve fakturabeløbet.

Moms ved leasing af firmabil

Har du styr på reglerne omkring moms ved leasing af firmabiler på hvide plader? Det er nemlig ikke alle, der kender til momsreglerne ved leasing af personbil.

Ved køb af en hvidplade bil, er der hverken momsfradrag for anskaffelsessummen, eller de løbende driftsudgifter. Du kan altså ikke løfte moms af brændstof, vedligeholdelse m.v. på en hvideplade bil.

Reglerne er dog en smule anderledes inden for leasing, alt afhængig af leasingperioden. Hvis leasingperioden løber over mere end 6 måneder, hvilket de som regel gør, og bilen anvendes til mindst 10 % af erhvervsmæssig kørsel, så er der fradrag for en del af momsen af de månedlig leasingydelser, som der betales for leasing af bilen.

Der er som udgangspunkt ikke fradrag for momsen af udbetalingen, som også kaldes den ekstraordinære leasingydelse. Det er den 1. gangsydelse, som man normalt betaler ved indgåelse af en leasingaftale. Der gælder dog en undtagelse i tilfælde af, at den ekstraordinære leasingydelse er meget høj. I det tilfælde er der mulighed for at fradrage en del af momsen.

Leasing er blevet meget populær, og det kan især betale sig at lease en hvidplade bil, såfremt den private kørsel udgør en stor del af den samlede kørsel.

Der er også mulighed for at lease en hvidplade bil på en SplitLeasing ordning, hvilket praktisk går ud på, at man fastsætter en procentfordeling på den erhvervsmæssige og private kørsel. Eksempel kunne være 70 % erhverv og 30 % privat. I sådan tilfælde ville man fra leasingselskabet modtage to separate fakturaer for hver udgiftspost. Den ene udstedes til dig som privat, og den anden til firmaet. Der skal i sådan et tilfælde udarbejdes to kontrakter, da bilen både bliver leaset af firmaet, samt privat. Det kræves dog, at der løbende føres kørselsregnskab, men med dagens teknologi er der mulighed for installation af GPS-tracker i bilen, som månedligt blot skal udfyldes.

BG Revision kan som revisor give dig den rette rådgivning, samt hjælpe dig med at vælge den rigtige metode. Vi kan hjælpe dig med at vælge den optimale metode, der er bedst for dig. Valg af leasing kontra køb, samt beskatning etc. afhænger i høj grad af din situation og dit kørselsbehov. Der er nemlig mange penge at spare, hvis man vælger den rette metode.

Billigere netbutikker efter Brexit

Brexit-afstemningen har medført, at det britiske pund er faldet drastisk i værdi. Som privatperson kan det være en fordel, da momssatsen samtidig kun er 20 % i forhold til Danmark, hvor det er 25 %.

Handel som privatperson
Når du handler som privatperson, er der hverken told eller moms på varerne, hvis varerne bliver tilsendt fra et andet EU-land. Som privatperson kan du derfor opnå en besparelse, og udnytte den lavere momssats og valutakurs.

Det er værd at bemærke, at der gælder andre regler, hvis du køber varer fra en engelsk hjemmeside, men som bliver leveret fra et 3.land f.eks. Kina. Her skal der nemlig betales følgende:

25 % moms, hvis købet overstiger 80 kr. eksklusiv fragt
Told, hvis købet overstiger kr. 1.150 eksklusiv fragt

Handel som virksomhed
Når du som virksomhed i Danmark køber varer i andre EU-lande, skal man oplyse det danske CVR-nummer, hvorefter man modtager en faktura uden moms. Her er der dermed ikke en besparelse i momsen.

Når beløbet skal indberettes til SKAT, skal man beregne 25 % moms af købet som udgående moms, og tilsvarende fradrage beløbet som indgående moms.