REGNSKABSNYT 2019-4

Farvel og tak for iværksætterselskaberne

Folketinget har vedtaget lovforslaget L 190, der indebærer en afskaffelse af iværksætterselskaberne som selskabsform. Samtidig har man også vedtaget en nedsættelse af minimumskapitalkrav for anpartsselskaber fra 50.000 til 40.000.

For de eksisterende iværksætterselskaber, er der følgende muligheder for at omdanne til et anpartsselskab:

 • Der skal udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand om, at kapitalen kr. 40.000 er tilstede jf. SEL § 37, eller
 • Der skal foreligge et revideret regnskab forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer, som udviser en selskabskapital/reserver, som udgør minimum kr. 40.000.

Såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan Erhvervsstyrelsen i første omgang fastsætte en frist for, hvornår selskabet senest skal omdannes. Såfremt denne frist overskrides, så vil selskabet blive tvangsopløst.

 

Pas på felt 11

I forhold til skattestyrelsens nye retningslinjer, så omhandler felt 11 om, der automatisk kan beregnes befordringsfradrag for en lønmodtager.

 • Arbejdsgiveren skal i dette felt sætte kryds om antallet af fremmødedage. Det betyder, at der ikke skal sættes kryds, hvis medarbejderen er på barsel eller sygemeldt i en længere tid.
 • Arbejdsgivere, der giver mulighed for hjemmearbejde, men som ikke registrere antallet af disse dage, skal sætte kryds i feltet for ikke at risikere forkert indberetning med den virkning, at der kan være tale om bødestraf.

Der skal fortsat sættes kryds, hvis medarbejderen ikke møder ind og/eller afslutter arbejdsdagen hos arbejdsgiveren. Det gælder medarbejdere, der udføre arbejdet på anden adresse end på arbejdsgiverens officielle adresse.

Såfremt medarbejderen har adgang til arbejdsgiverbetalt befordring – i form af firmabil, så skal der også sættes kryds i felt 11.

 

Tjek årsopgørelsen med hensyn til pensionsfradrag

De fleste tjekker udelukkende årsopgørelsen med hensyn til, om de skal have penge tilbage, eller tilbagebetale skattemyndighederne. Men især pensionsfradraget bør undersøges grundigere for at kontrollere, om der er indbetalt for meget til en ratepension.

For indkomståret 2018 er der et fradragsloft på ratepensioner på op til 54.700 efter arbejdsmarkedsbidrag såkaldt am-bidrag. Nogle indbetaler mere end fradragsloftet. Er du en af dem, der har indbetalt mere end fradragsloftet, så kan du vælge at overføre det overskydende beløb til en livsvarig livrente. Dermed vil din personlige indkomst blive reduceret. Alternativt kan du anmode om at få beløbet tilbagebetalt.

 

Omregistrering af varebiler

Alle varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 – 3.500 kg skal nu omregistreres. Fra den 1. juli 2019 skal indehavere af transportvirksomheder – varebilsvognmænd have en særlig tilladelse, samtidig med at deres chauffører og vognmænd skal have bestået en særlig uddannelse.

Firmakørsel: Firmakørsel er, hvor transport af gods tilhører den pågældende virksomhed, der er registreret som bruger af bilen. Hvis virksomheden låner, lejer eller udlåner godset, så er der også tale om firmakørsel f.eks. værksteder, der stiller en lånebil til rådighed.

Varebiler, der tilhører håndværker- og byggevirksomheder, og som bruger varebilen til transport af materialer og værktøj, anvendes også pr. definition som firmakørsel. Det samme gælder restaurations- og cateringsvirksomheder, der udbringer mad m.v. Alle sådanne biler skal nu omregistreres i motorregistret, og den nye registreringsattest skal medbringes under kørsel, og efter anmodning forevises til politiet.

Godkørsel: De nye regler omfatter varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 – 3.500 kg og som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg. Pr. stykgods. På disse biler skal firmaets navn og CVR-nr. være påført med 10 cm høje bogstaver mod normalt 3 cm.

En sådan varebil skal registreres, vognmanden skal have en varebilstilladelse, som koster 1.400 og gælder i 10 år. Udstedelsen forudsætter bl.a. at vognmanden har gennemført en særlig uddannelse, medmindre betingelserne for fritagelse af opfyldt, og at denne har en egenkapital på mindst 13.500 og ingen gæld til det offentlige på 50.000 eller derover.

Håndværkerfradrag i 2017

Umiddelbart vil det være last chance, hvis man ønsker at gøre brug af ordningen ”håndværkerfradrag”. Fradraget udgør i 2017 18.000 kr. pr. person, og er fordelt med 12.000 til håndværkerhjælp, samt 6.000 til hus- og havehjælp.

Der er mulighed for at fradrage maksimalt 36.000 for ægtefæller (18.000 hver), og det er uanset, hvem der betaler udgiften. Selve fradragsværdien af håndværkerfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, og den cirka gennemsnitlige skatteværdi udgør hermed 26,6 % afhængig af hvilken kommune man bor i.

Det er alene udgifter til arbejdslønnen inklusiv moms, der kan fratrækkes, og derfor ikke udgifter til materialer m.v. Liste over godkendte ydelser er b.la.:

Håndværkerhjælp

 • Isolering af tag
 • Forbedring af skorsten
 • Udskiftning af vinduer og døre af glas
 • Udskiftning af yderdøre
 • Isolering af gulvet
 • Isolering af ydervæggene
 • Ladestik til el-biler
 • Bredbåndstilslutning
 • Installation af varmepumper, og/eller udskiftning af varmeanlæg

Hus- og havehjælp

 • Rengøringshjælp
 • Pudsning af vinduer
 • Snerydning
 • Børnepasning

For detaljeret beskrivelse af de forskellige arbejdsopgaver kan findes på www.skat.dk

Tilretning af beskatning af fri bil

Regeringen har med virkning fra den 1. juli 2018 hævet den grønne ejerafgift for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. Der skal i den forbindelse opgøres et nyt beskatningsgrundlag, for de biler, der køres som firmabiler.

Tidligere har man også reguleret i den grønne ejerafgift, men denne gang gælder det kun for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. Ved firmabil bliver medarbejderen/direktøren beskattet af fri bil, når der samtidig også køres i privat regi.

Ejerafgiften, der indgår i beskatningsgrundlaget med 150 % skal derfor nu justeres i og med, at grundlaget for ejerafgiften er ændret. Beskatningen skal justeres således, at der opgøres et nyt beskatningsgrundlag fra og med juli 2018. Husk derfor at få justeret denne på lønsedlen i juli måned 2018.

Tilretning af beskatning af fri bil

Regeringen har med virkning fra den 1. juli 2018 hævet den grønne ejerafgift for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. Der skal i den forbindelse opgøres et nyt beskatningsgrundlag, for de biler, der køres som firmabiler.

Tidligere har man også reguleret i den grønne ejerafgift, men denne gang gælder det kun for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. Ved firmabil bliver medarbejderen/direktøren beskattet af fri bil, når der samtidig også køres i privat regi.

Ejerafgiften, der indgår i beskatningsgrundlaget med 150 % skal derfor nu justeres i og med, at grundlaget for ejerafgiften er ændret. Beskatningen skal justeres således, at der opgøres et nyt beskatningsgrundlag fra og med juli 2018. Husk derfor at få justeret denne på lønsedlen i juli måned 2018.

SKATs kontrolområder for 2018

SKAT har fremsendt deres kontrolplan for 2018, der nu ligger hos folketingets skatteudvalg. I kontrolplanen fremgår det, at SKAT har opdelt indsatsen på 21 segmenter med hver en indsatsstrategi.

BG Revision vil nedenfor beskrive nogle af områderne fordelt på de forskellige segmenter:

Selvangivelsen for personer:

SKAT udtager for indkomståret 2016 personer til stikprøvekontrol. Der er stadig områder, hvor borgerne selv skal indberette via TastSelv, hvorfor personer bliver udtaget til kontrol.

Mikrovirksomheder:

SKAT udtager mikrovirksomheder, herunder bl.a. virksomheder, der udøver personlig hobby med underskud til kontrol. Der indføres kontrolindsats mod nyregistrerede virksomheder, og især IVS-formen. Dette skyldes især, at FSR – danske revisorer har efterspurgt en kontrol og analyse af denne virksomhedsform, da de fleste har fravalgt revision, og har fravalgt revisor, eller benytter ”revisorer”, der ikke har de fornødne kompetencer til at assisterer med denne virksomhedstype.

Mindre virksomheder:

SKAT udtager personlige virksomheder, der benytter virksomhedsordningen til kontrol. Der vil især være en målrettet kontrol med momsangivelserne, herunder også i forhold til udbetaling af negativ moms og lønsumafgift. Virksomheder, der allerede har haft besøg, vil også få genbesøg.

Følgende brancher med flest fejl og største skattegab vil særligt bliver undersøgt – Café & restauration, hotel, undervisning, sundhed, bygge og anlæg samt socialvæsen.

Mellemstore og store virksomheder:

I dette segment vil SKAT fokusere på den del af opgørelse af den skattepligtige indkomst f.eks. de tilbageførte ikke skattepligtige indtægter, driftsomkostninger, manglende skattepligtige indtægter m.v.

Der vil være en målrettet indsats mod hovedaktionærer og deres selskaber, herunder i forhold til ulovlig aktionærlån, frie goder, ajourføring af ejerregister samt hovedaktionærer med lavt privatforbrug.

Andre kontrolprojekter:

Leasing af biler, herunder erhvervsleasing og splitleasing.

Kontrol af de digitale betalingsmoduler f.eks. Mobilepay, PayPal m.v

Unoterede aktier.

Pengeoverførsler fra udlandet.

Læs hele SKATs kontrolindsats for 2018

Moms og skattenyt – Februar 2018

Bliv lidt klogere på finansloven fra december, samt det store fokus på SKAT’s udbetalinger af negativ moms.

Negativ moms kan medføre straf

Der er stor fokus på udbetalinger af negativ moms, og det virker til, at der ikke skal så meget til, før det anses som en konsekvens af grov uagtsomhed, hvis der ubegrundet anmodes en udbetaling af disse beløb.

Fejl i dit momsregnskab på kr. 20.000 eller derudover vil udløse bøder, hvis denne fejl bunder i grov uagtsomhed. Spørgsmålet om, hvornår grov uagtsomhed kan konstateres, tager baggrund i en konkret vurdering af den pågældende sag. Dog kan man se, at der på det seneste viser sig, at der ikke skal særlige meget til, før SKAT opkræver bøder, og at dette især gælder sager, hvor der foreligger en udbetaling af negativ moms.

Virksomhederne skal derfor være meget omhyggelig med deres momsangivelser. Derfor er det en god idé at der er styr på de interne procedure, samt at man har dokumentationen på plads!

Skattelettelser i sigte for topskatte betalere

Fra år 2020 kan topskatte betalere glæde sig over en månedlig skattelettelse på cirka 700 kr svarende til 8.400 kr. om året. Med et yderligere udspil, vil der allerede fra i år skulle betales mindre i skat.

Finanslovsaftalen fra december indeholder bl.a. tre skatte-elementer.  Disse er følgende:

 • En øjebelikkelig afskaffelse af den særlige udligningsskat på store pensionsudbetalinger (Skulle oprindeligt bortfalde fra år 2020).
 • Indførelse af permanent håndværkerfradrag (Denne havde man set komme).
 •  At ophæve skatten på arbejdsgiverbetalt telefon og/eller internet fra og med 2020. Dermed ingen beskatning af fri telefon, som i år 2018 lyder på kr. 2.800.

SPLITLEASING KAN MEDFØRE BESKATNING AF FRI BIL

I en sag fra august måned blev en skatteyder skattepligtig af fri bil, selvom der var foretaget en opdeling mellem erhvervsmæssig- og privat kørsel.

Splitleasing er rettet mod erhvervsdrivende, hvor der foretages en opdeling af den erhvervsmæssige- og private kørsel. Virksomheden betaler dermed en andel af de samlede udgifter, og tilsvarende betaler skatteyderen sin del af de samlede udgifter.

Leasingaftalen blev indgået i 2012, hvor bilen på dette tidspunkt var et år gammel, og havde kørt 34.000 km. Engangsbetalingen udgjorde kr. 233.750 inkl. moms og den månedlig ydelse kr. 21.875 inkl. moms. Der er dermed tale om en ret dyr bil. Bilen var udstyret med en GPS-tracker, som skatteyderen benyttede til opdeling af den erhvervsmæssige / private kørsel. Følgende nedenstående punkter blev ikke anset for at være opfyldt tilstrækkeligt, hvorfor skatteyderen blev skattepligtig af fri bil, og dermed ikke slap for beskatning.

 • Kørebogen blev udfyldt en gang om året. 

Det er efter landskatterettens opfattelse ikke tilstrækkeligt til, at den kan anses for at der løbende føres kontrol af kørselsregnskabet for henholdsvis erhvervsmæssig- og private kørte kilometer.

 • Bogføringsbilag vedrørende erhvervsmæssig kørsel indeholdte ikke modtagerens navn, adresse og cpr.nr.

Efter bekendtførelsens § 2 stk. 2. skal bogføringsbilagene vedrørende den erhvervsmæssige kørsel indeholde følgende:

– Modtagerens navn, adresse og cpr.nr.

– Kørslens erhvervsmæssige formål, dato for kørslen og mål

 • Der var ikke indgået separate leasingaftaler mellem parterne.

– Reglerne i LL § 16 og 16 A foreskriver bevisbyrder, formodningsregler og dokumentationskravet. Der skal indgåes separat aftale mellem leasingselskabet og kunde, samt leasingselskabet og skatteyderen.

 

Både leasingselskabet og kunden skal være særlig opmærksom på reglerne, da skatteyderen kan risikerer bøde og beskatning grundet manglende information fra leasingselskabets side. Afgørelsen kan læses ved at klikke på nedenstående link:

SPLITLEASING KAN MEDFØRE BESKATNING AF FRI BIL

Få et overblik over regeringens forslag

Beskæftigelsesfradrag:

Alle borger, der betaler arbejdsmarkedsbidrag på 8 % er berettiget til et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradrag beregnes som 8,75 % af lønnen (2017), og kan max udgøre 30.000. Regeringen foreslår, at loftet over beskæftigelsesfradraget forhøjes, og fjernes gradvist gennem årene. Der vil være en fuld udfasning i år 2023.

Topskattegrænsen:

Topskattegrænsen udgør i 2017 kr. 479.600 efter am-bidrag. Regeringen foreslår en forhøjelse af topskattegrænsen med 12.000 i 2018.

Fri telefon:

Beskatning af fri telefon afskaffes fra og med år 2020. Beskatning af fri telefon udgør i 2018 kr. 2.800.

Aktieindkomst:

Aktieindkomst inddeles i 27 % og 42 % udbytteskat. Rubrikken fremgår særskilt i årsopgørelsen, og påvirker dermed ikke topskattegrænsen. Der er et ønske om at forhøje grænsen fra 52.900 til 100.000 i 2018. Er man gift, gælder der en dobbeltprogressionsgrænse. Dermed kan aktionærer udlodde 100.000 (200.000 for ægtepar) og slippe afsted med en udbytteskat på 27 %. Beløb udover dette udløser en skat på 42 %.

Registreringsafgift:

I regeringen er der lagt op til en reduktion af registreringsafgiften på 100 %. En lavere registreringsafgift vil betyde billigere biler både for bilkøbere, samt inden for leasing. Registreringsafgiften ligger på de lidt dyre biler 150 %, og vi dermed betyde en reduktion på 50 %.

BG Revision kan yde rådgivning inden for skat, moms og afgifter. Skal du bruge en revisor som sparringspartner, så er du velkommen til at kontakte os.

Bliv inspireret om ejerskifte

Nu kan du læse en masse historier om ejerskifte, herunder andres historier. Artiklen er for dig som rådgiver, eller som kunde, der på sigt måske skal foretage ejerskifte.

Du kan læse nærmere ved at klikke på nedenstående link:

Signatur_Version 2_2017

Skattenyt 2016-11

I dette indlæg har vi skrevet om:

 • Gavekort eller kontante julegaver udløser beskatning
 • Frist for betaling af 2. rate acontoskat
 • Indberetning af EU-salg til kontrolsystemet

Husk nu, at gavekort udløser beskatning!

Det er ved at være tid til at købe julegaver, og det gælder også til medarbejderne. Vi har oplevet, at mange blot køber gavekort, så er man i hvert fald fri for at tænke over, hvad medarbejderne skal have i gave. Den går bare ikke hos SKAT.

Grænsen for den skattefrie julegave udgør kr. 800 inkl. Moms. Hvis medarbejderne i årets løb ikke har modtaget nogen gaver, må de faktisk få en gave, der har en værdi kr. 1.100, da den øvre grænse for skattefrie personalegoder udgør kr. 1.100. Momsmæssigt, er der ikke fradrag for julegaven til medarbejderen, og det må ikke være i form af gavekort eller kontante penge. Ellers skal medarbejderen beskattes af hele beløbet.

Acontoskat og frivillig acontoskat

Den 21. november 2016 er betalingsfrist for betaling af 2. rate acontoskat. Der er mulighed for at indbetale en frivillig acontoskat udover 2. rate, hvis der er udsigt til en restskat. Det kan især betale sig, da selskabet undgår at skulle betale restskattetillæg på 3,4 %, hvilket skattemæssigt ikke er fradragsberettiget. Betalingsfristen for den frivillige acontoskat er den 1. februar 2017. Det er en meget god idé, at betale en frivillig acontoskat, hvis man på forhånd ved, at betaling af acontoskat 1. og 2. rate ikke er nok.

Indberetning af moms til EU

Når man som virksomhed sælger til et andet EU-land, skal salget ske uden moms, da det er køber, som skal afregne moms også kaldet omvendt betalingspligt. Det er dog et krav, at købers momsnummer fremgår på fakturaen, samt at denne er korrekt. Disse salg hvad enten det er køb eller salg, skal indberettes til SKAT’s kontrolsystem.

En manglende indberetning til EU-salgslisten vil medføre kontrolbesøg fra SKAT. Så husk nu, at indberette salget løbende, og senest den 25. i hver måned. SKAT kan godt se, hvis virksomhedens indberetning ikke stemmer overens med deres indberetning, og det vil altså medføre, at man får et besøg.