HJÆLP TIL SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Vigtig hjælp til små og mellemstore virksomheder

Regeringen fremlægger den 18. marts 2020 to midlertidige kompensationsordninger for virksomhedens faste udgifter, samt indføre en kompensationsordning for de selvstændige. 

Midlertidig kompensation for virksomhedens fast udgifter

For virksomheder som f.eks. restauranter, barer, hoteller og øvrige, der er ekstraordinært hårdt ramt, har regeringen aftalt en kompensationsmodel. Finansministeriet har offentliggjort følgende principper for de faste udgifter m.v.

 • Virksomheder med et stort fald i omsætning (mere end 40 pct.)
 • Kompensationen målrettes fast udgifter og vil udgøre mellem 25 og 80 pct.
 • Kompensationen dækker maksimalt op til tre måneder og udbetales forud hurtigst muligt.
 • Hvis omsætningen viser sig i regnskabet, at være faldet mindre end oplyst, vil det modtagne beløb skulle tilbagebetales.

Midlertidig kompensation for selvstændige – enkelstmandsvirksomheder

Selvstændige med en nedgang i omsætningen på minimum 30 pct. kan blive kompenseret for deres tab. Kompensationen udgør 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Satsen er svarende til lønkompensation for en funktionæransat.

Hvis man har medarbejdende ægtefælle i virksomheden, kan kompensationen udgøre op til 34.500 kr. pr. måned.

Kompensationsperioden kan ske i højest 3 måneder, og udgør for perioden 9. marts – 9. juni 2020.

Kriteriet for at være omfattet af ordningen er, at man ikke har mere end 10 ansatte.

I praksis vil ansøgningen ske via virksomhedsguiden.dk. Det er endnu ikke muligt at ansøge.

COVID-19 ØKONOMISK HJÆLPEPAKKE

COVID-19 økonomisk hjælpepakker til virksomheder

COVID-19 har medført stor usikkerhed bland de selvstændige og med god grund. BG Revision vil beskrive, hvilken betydning og økonomiske konsekvenser, det har for din virksomhed. 

Hvis en medarbejder bliver syg af COVID19 eller i karantæne:

I dette tilfælde, så er arbejdsgiveren berettiget til refusion fra dag ét. Normalt får arbejdsgiveren først sygedagpengerefusion efter de første 30 dage, medmindre, der er tegnet en sygedagpengeforsikring.

I praksis skal medarbejderen kontakte lægen, der registrerer cpr-nummer i journalen, og hvis lægen mener, at det kan være coronasmitte, så er betingelsen for refusion fra dag ét opfyldt.

Kompensationsordning for arrangører af større arrangementer:

Regeringen har igangsat en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, som aflyses, eller ændres væsentligt, eller udskydes som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med +1000 deltagere, pga. COVID19.

Ordningen gælder følgende:

 • Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere. Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er i COVID19 risikogruppe f.eks. ældre eller helbredsmæssig sårbare.
 • Arrangementet skal være planlagt at afholdes i Danmark, og være åbent for offentligheden.
 • Arrangøren skal være en privat og juridisk person dvs. selskab, der har hjemsted i Danmark jf. CVR-registret.

Ordningen giver kompensation for tabte indtægter ved aflysning af arrangementer, samt dækker omkostninger til merudgifter ved udskudte arrangementer.

I praksis skal arrangøren fremsende dokumentation for, at arrangementet er aflyst, ændret væsentligt eller udskudt, og at arrangementet havde en kapacitet til +1000 deltagere. Arrangører, der i forbindelse med arrangementet har forskellige indtægtskilder f.eks. billetsalg, mad/dikkevarer og merchandise m.v., skal indsende et regnskab for arrangementet, som dokumentere tabet.

En opgørelse af refunderede billetter skal sendes til Erhvervsstyrelsen. Endeligt skal der fremsendes revisorpåtegnet budget og regnskab ved alle kompensationsansøgninger på mere end 0,5 mio.kr. samt dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker.

Betalingsfristen for skatter ændres:

Betalingsfristen for am-bidrag  og  a-skat for små og mellemstore virksomheder ændres til følgende:

Betalingsfristen 11.maj 2020 (april lønnen) rykkes til 10. september 2020.

Betalingsfristen 10. juni 2020 (maj lønnen) rykkes til 12. oktober 2020.

Betalingsfristen 10. juli 2020 (juni lønnen) rykkes til 10. november 2020.

Dette betyder ikke, at indberetningsfristen ændres, så denne skal overholdes. Derudover er der ingen udsat frist for selvstændige, der betaler månedlig b-skatterater.

Hvis i ønsker at gøre brug af ovenstående fristudskydelser, så skal grænsen for skattekontoen ændres. Kontakt eventuelt din revisor for dette.

Små- og mellemstore virksomheder, der er berørt:

Med denne trepartsaftale kan lønmodtagere, der har en risiko for at blive fyret netop beholde deres job. Aftalen gælder for lønmodtagere på private virksomheder, der er ramt hårdt økonomisk som følge af COVID-19 og står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Ovenstående kompensationsordning gælder fra 9. marts med tilbagevirkende kraft til og med 9. juni 2020.

 • De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde i perioden, men skal sendes hjem med fuld løn.
 • Virksomheden må i perioden IKKE afskedige de ansatte, som følge af de økonomiske årsager.
 • Den enkelte medarbejder SKAL anvende tilgodehavender ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage. Hvis medarbejderen ikke  har disse fem dage, så skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Der er ingen kompensation fra disse dage for virksomheden.

Den samlede lønkompensation fra staten kan maksimalt udgøre kr. 23.000 pr. måned for fuldtidsansat. For timelønnede kan den statslige lønkompensation maksimalt udgøre kr. 26.000 pr. måned.

I praksis vil lønnen blive udbetalt på baggrund af virksomhedens oplysning om de medarbejdere, der ellers skulle være afskediget som følge af COVIC19 situationen. Medarbejderen skal i ansøgningen og den efterfølgende revision oplyses på CPR-nummer. Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode, de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på 3 måneder, påbegyndt tidligst 9. marts 2020, og som afsluttes senest 9. juni 2020.

Virksomheden skal efterfølgende med revisorbistand dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts 2020. Der skal altså udarbejdes en revisorerklæring på dette.

 

For virksomheder, der har oplevet en driftsmæssig belastning, da kan de medarbejdere, hvis arbejde faktisk berøres af den driftsmæssige belastning, pålægges at afholde ferie uden at ferielovens varslingsregler overholdes. Dette forudsætter dog, at de har feriedage tilbage.

For virksomheder, der har tegnet en erhvervsforsikring inklusiv driftstabsforsikring, da er COVID19 ikke en del af de betingelser, der er for at få mulighed for erstatning grundet tabt omsætning. Dermed dækker forsikringen ikke denne del.

For virksomheder, der anmoder om kompensation for f.eks. medarbejdere, da er det ikke muligt, at ansøge om kompensation for aflyst koncerter. Man kan dermed ikke gøre brug af flere af de tiltag, der er iværksat, men må gøre brug af én af dem.

Husk at ændre i aconto skatten for 2020, hvis din virksomhed oplever en faldende indtjening. Dette vil spare på likviditet, og samtidig undgår du at betale mere i SKAT, end nødvendigt.

SKATTENYT DECEMBER 2019

Skattenyt – December 2019

Vores revisor fra BG revision har herved fornøjelsen af, at præsenterer jer for skattenyt december 2019. I skattenyt december beskriver vi kort om de skattemæssige ændringer, der er vedtaget for 2020 kontra 2019, samt andet relevant emne, der kan være interessant for dig. 

Familielån

I et familielån er det som regel på lempelige vilkår, og ikke ligefrem et stort afkast, der fokuseres på. Dermed er familielån som regel rentefri, ligesom at låntageren ikke behøver at betale for stiftelsesprovision eller andet etableringsomkostning, der vil være normal kotyme ved en lånoptagelse i banken.

I forhold til renter så er der intet problem i at yde et rentefri lån. Gør man det, skal der naturligvis ikke svares skat af renteindtægter for långiver, og omvendt har låntager intet skattemæssig fradrag for renteudgifterne.

I forhold til det juridiske er det vigtigt, at lånet etableres som et anfordringslån, altså som et lån uden en aftale i forhold til afviklingsvilkår. Lånet skal med andre ord være afdragsfrit. Såfremt man aftaler et afviklingsvilkår på f.eks. 5 år, er der ikke tale om et anfordringslån, og der vil være tale om en gavebeskatning.

I forhold til nedskrivning af lånet, så er det ikke altid, at låntageren har mulighed for at afbetale på lånet, selvom der ikke er aftalt en tidsfrist. I dette tilfælde er det altså muligt, at nedskrive lånet med den afgiftsfrie gavesats, man har mulighed for at få. På den måde sikre man sig, at lånet løbende bliver nedskrevet årligt, der i et givent år ender i 0 kr. Dermed har låntager f.eks. søn lån f.eks. 1. mio.kr. af långiver far, men uden at lånet skal tilbagebetales, samt uden at nogen af parterne har betalt gaveafgift.

Topskatten

I 2020 stiger topskattegrænsen til 531.000. Dermed skal du “først” betale topskat, når du i 2020 har en månedlig løn på over kr. 48.100. Dog med forbehold for, at regeringen pludselig ændre satsen igen.

I procent svarer det til en stigning på 3,5 %, hvilket i kroner er kr. 17.600 mere end i 2019.

For så vidt angår topskatteprocenten på de 15 %, så er det en sjov detalje, at topskattesatsen faktisk fejrer 25-års jubilæum. Topskatten blev indført tilbage i 1994, men på daværende tidspunkt var satsen lavere end de 15 %.

Satser for skattefrie kørepenge

Satsen for kørepenge nedsættes i 2020, netop fordi, at biler i dag køre længere på literen. Satsen udgør følgende:

Kørsel op til 20.000 km årlig, bil og motorcykel (2019. 3,56 kr.) (2020. 3,52 kr.)

Kørsel ud over 20.000 årligt (2019. 1,98 kr.) (2020. 1,96 kr.)

De nye skatteregler for firmabiler

Tilbage i 2017 blev der fra regeringens side indført regler om efteropkrævning af registreringsafgift på leasede biler, så der for sådanne under visse omstændigheder skal ske genberegning af afgiften senest fire måneder efter første indregistrering. Nu udstrækkes den også til firmabilbeskatningen, så denne regel også gælder, at  beskatningsgrundlaget fremover skal forhøjes i de tilfælde, hvor der sker genberegning af registreringsafgiften.

Klik here hvis du vil lære mere om skatterådgivning

REGNSKABSNYT 2019-4

Farvel og tak for iværksætterselskaberne – BG Revison

Folketinget har vedtaget lovforslaget L 190, der indebærer en afskaffelse af iværksætterselskaberne som selskabsform. Samtidig har man også vedtaget en nedsættelse af minimumskapitalkrav for anpartsselskaber fra 50.000 til 40.000.

For de eksisterende iværksætterselskaber, er der følgende muligheder for at omdanne til et anpartsselskab:

 • Der skal udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand om, at kapitalen kr. 40.000 er tilstede jf. SEL § 37, eller
 • Der skal foreligge et revideret regnskab forsynet med en revisorerklæring uden modifikationer, som udviser en selskabskapital/reserver, som udgør minimum kr. 40.000.

Såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan Erhvervsstyrelsen i første omgang fastsætte en frist for, hvornår selskabet senest skal omdannes. Såfremt denne frist overskrides, så vil selskabet blive tvangsopløst.

Har du brug for rådgivning, har vi mange års erfaring med revision og står glædeligt til rådighed for din virksomhed.

Pas på felt 11

I forhold til skattestyrelsens nye retningslinjer, så omhandler felt 11 om, der automatisk kan beregnes befordringsfradrag for en lønmodtager.

 • Arbejdsgiveren skal i dette felt sætte kryds om antallet af fremmødedage. Det betyder, at der ikke skal sættes kryds, hvis medarbejderen er på barsel eller sygemeldt i en længere tid.
 • Arbejdsgivere, der giver mulighed for hjemmearbejde, men som ikke registrere antallet af disse dage, skal sætte kryds i feltet for ikke at risikere forkert indberetning med den virkning, at der kan være tale om bødestraf.

Der skal fortsat sættes kryds, hvis medarbejderen ikke møder ind og/eller afslutter arbejdsdagen hos arbejdsgiveren. Det gælder medarbejdere, der udføre arbejdet på anden adresse end på arbejdsgiverens officielle adresse.

Såfremt medarbejderen har adgang til arbejdsgiverbetalt befordring – i form af firmabil, så skal der også sættes kryds i felt 11.

 

Tjek årsopgørelsen med hensyn til pensionsfradrag

De fleste tjekker udelukkende årsopgørelsen med hensyn til, om de skal have penge tilbage, eller tilbagebetale skattemyndighederne. Men især pensionsfradraget bør undersøges grundigere for at kontrollere, om der er indbetalt for meget til en ratepension.

For indkomståret 2018 er der et fradragsloft på ratepensioner på op til 54.700 efter arbejdsmarkedsbidrag såkaldt am-bidrag. Nogle indbetaler mere end fradragsloftet. Er du en af dem, der har indbetalt mere end fradragsloftet, så kan du vælge at overføre det overskydende beløb til en livsvarig livrente. Dermed vil din personlige indkomst blive reduceret. Alternativt kan du anmode om at få beløbet tilbagebetalt.

 

Omregistrering af varebiler

Alle varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 – 3.500 kg skal nu omregistreres. Fra den 1. juli 2019 skal indehavere af transportvirksomheder – varebilsvognmænd have en særlig tilladelse, samtidig med at deres chauffører og vognmænd skal have bestået en særlig uddannelse.

Firmakørsel: Firmakørsel er, hvor transport af gods tilhører den pågældende virksomhed, der er registreret som bruger af bilen. Hvis virksomheden låner, lejer eller udlåner godset, så er der også tale om firmakørsel f.eks. værksteder, der stiller en lånebil til rådighed.

Varebiler, der tilhører håndværker- og byggevirksomheder, og som bruger varebilen til transport af materialer og værktøj, anvendes også pr. definition som firmakørsel. Det samme gælder restaurations- og cateringsvirksomheder, der udbringer mad m.v. Alle sådanne biler skal nu omregistreres i motorregistret, og den nye registreringsattest skal medbringes under kørsel, og efter anmodning forevises til politiet.

Godkørsel: De nye regler omfatter varebiler med en tilladt totalvægt på 2.000 – 3.500 kg og som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg. Pr. stykgods. På disse biler skal firmaets navn og CVR-nr. være påført med 10 cm høje bogstaver mod normalt 3 cm.

En sådan varebil skal registreres, vognmanden skal have en varebilstilladelse, som koster 1.400 og gælder i 10 år. Udstedelsen forudsætter bl.a. at vognmanden har gennemført en særlig uddannelse, medmindre betingelserne for fritagelse af opfyldt, og at denne har en egenkapital på mindst 13.500 og ingen gæld til det offentlige på 50.000 eller derover.

Håndværkerfradrag i 2017

Håndværkerfradrag i 2017

Umiddelbart vil det være last chance, hvis man ønsker at gøre brug af ordningen ”håndværkerfradrag”. Fradraget udgør i 2017 18.000 kr. pr. person, og er fordelt med 12.000 til håndværkerhjælp, samt 6.000 til hus- og havehjælp.

Der er mulighed for at fradrage maksimalt 36.000 for ægtefæller (18.000 hver), og det er uanset, hvem der betaler udgiften. Selve fradragsværdien af håndværkerfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, og den cirka gennemsnitlige skatteværdi udgør hermed 26,6 % afhængig af hvilken kommune man bor i.

Det er alene udgifter til arbejdslønnen inklusiv moms, der kan fratrækkes, og derfor ikke udgifter til materialer m.v. Liste over godkendte ydelser er b.la.:

Håndværkerhjælp

 • Isolering af tag
 • Forbedring af skorsten
 • Udskiftning af vinduer og døre af glas
 • Udskiftning af yderdøre
 • Isolering af gulvet
 • Isolering af ydervæggene
 • Ladestik til el-biler
 • Bredbåndstilslutning
 • Installation af varmepumper, og/eller udskiftning af varmeanlæg

Hus- og havehjælp

 • Rengøringshjælp
 • Pudsning af vinduer
 • Snerydning
 • Børnepasning

For detaljeret beskrivelse af de forskellige arbejdsopgaver kan findes på www.skat.dk. Hos BG revision har vi mange års erfaring med revision og sidder klar til at hjælpe din virksomhed.

Tilretning af beskatning af fri bil

Tilretning af beskatning af fri bil

Regeringen har med virkning fra den 1. juli 2018 hævet den grønne ejerafgift for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. Der skal i den forbindelse opgøres et nyt beskatningsgrundlag, for de biler, der køres som firmabiler.

Tidligere har man også reguleret i den grønne ejerafgift, men denne gang gælder det kun for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. Ved firmabil bliver medarbejderen/direktøren beskattet af fri bil, når der samtidig også køres i privat regi.

Ejerafgiften, der indgår i beskatningsgrundlaget med 150 % skal derfor nu justeres i og med, at grundlaget for ejerafgiften er ændret. Beskatningen skal justeres således, at der opgøres et nyt beskatningsgrundlag fra og med juli 2018. Husk derfor at få justeret denne på lønsedlen i juli måned 2018.

Tilretning af beskatning af fri bil

Tilretning af beskatning af fri bil – BG Revision

Regeringen har med virkning fra den 1. juli 2018 hævet den grønne ejerafgift for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. Der skal i den forbindelse opgøres et nyt beskatningsgrundlag, for de biler, der køres som firmabiler. Har du spørgsmål til beskatningen kan en revisor fra BG revision hjælpe.

Tidligere har man også reguleret i den grønne ejerafgift, men denne gang gælder det kun for biler, der er indregistreret den 3. oktober 2017 og derefter. Ved firmabil bliver medarbejderen/direktøren beskattet af fri bil, når der samtidig også køres i privat regi.

Ejerafgiften, der indgår i beskatningsgrundlaget med 150 % skal derfor nu justeres i og med, at grundlaget for ejerafgiften er ændret. Beskatningen skal justeres således, at der opgøres et nyt beskatningsgrundlag fra og med juli 2018. Husk derfor at få justeret denne på lønsedlen i juli måned 2018.

SKATs kontrolområder for 2018

BG Revision – SKATs kontrolområder 2018

SKAT har fremsendt deres kontrolplan for 2018, der nu ligger hos folketingets skatteudvalg. I kontrolplanen fremgår det, at SKAT har opdelt indsatsen på 21 segmenter med hver en indsatsstrategi.

BG Revision vil nedenfor beskrive nogle af områderne fordelt på de forskellige segmenter:

Selvangivelsen for personer:

SKAT udtager for indkomståret 2016 personer til stikprøvekontrol. Der er stadig områder, hvor borgerne selv skal indberette via TastSelv, hvorfor personer bliver udtaget til kontrol.

Mikrovirksomheder:

SKAT udtager mikrovirksomheder, herunder bl.a. virksomheder, der udøver personlig hobby med underskud til kontrol. Der indføres kontrolindsats mod nyregistrerede virksomheder, og især IVS-formen. Dette skyldes især, at FSR – danske revisorer har efterspurgt en kontrol og analyse af denne virksomhedsform, da de fleste har fravalgt revision, og har fravalgt revisor, eller benytter ”revisorer”, der ikke har de fornødne kompetencer til at assisterer med denne virksomhedstype.

Mindre virksomheder:

SKAT udtager personlige virksomheder, der benytter virksomhedsordningen til kontrol. Der vil især være en målrettet kontrol med momsangivelserne, herunder også i forhold til udbetaling af negativ moms og lønsumafgift. Virksomheder, der allerede har haft besøg, vil også få genbesøg.

Følgende brancher med flest fejl og største skattegab vil særligt bliver undersøgt – Café & restauration, hotel, undervisning, sundhed, bygge og anlæg samt socialvæsen.

Mellemstore og store virksomheder:

I dette segment vil SKAT fokusere på den del af opgørelse af den skattepligtige indkomst f.eks. de tilbageførte ikke skattepligtige indtægter, driftsomkostninger, manglende skattepligtige indtægter m.v.

Der vil være en målrettet indsats mod hovedaktionærer og deres selskaber, herunder i forhold til ulovlig aktionærlån, frie goder, ajourføring af ejerregister samt hovedaktionærer med lavt privatforbrug.

Andre kontrolprojekter:

Leasing af biler, herunder erhvervsleasing og splitleasing.

Kontrol af de digitale betalingsmoduler f.eks. Mobilepay, PayPal m.v

Unoterede aktier.

Pengeoverførsler fra udlandet.

Læs hele SKATs kontrolindsats for 2018

Moms og skattenyt – Februar 2018

Bliv lidt klogere på finansloven fra december, samt det store fokus på SKAT’s udbetalinger af negativ moms.

Negativ moms kan medføre straf

Der er stor fokus på udbetalinger af negativ moms, og det virker til, at der ikke skal så meget til, før det anses som en konsekvens af grov uagtsomhed, hvis der ubegrundet anmodes en udbetaling af disse beløb.

Fejl i dit momsregnskab på kr. 20.000 eller derudover vil udløse bøder, hvis denne fejl bunder i grov uagtsomhed. Spørgsmålet om, hvornår grov uagtsomhed kan konstateres, tager baggrund i en konkret vurdering af den pågældende sag. Dog kan man se, at der på det seneste viser sig, at der ikke skal særlige meget til, før SKAT opkræver bøder, og at dette især gælder sager, hvor der foreligger en udbetaling af negativ moms.

Virksomhederne skal derfor være meget omhyggelig med deres momsangivelser. Derfor er det en god idé at der er styr på de interne procedure, samt at man har dokumentationen på plads!

Skattelettelser i sigte for topskatte betalere

Fra år 2020 kan topskatte betalere glæde sig over en månedlig skattelettelse på cirka 700 kr svarende til 8.400 kr. om året. Med et yderligere udspil, vil der allerede fra i år skulle betales mindre i skat.

Finanslovsaftalen fra december indeholder bl.a. tre skatte-elementer.  Disse er følgende:

 • En øjebelikkelig afskaffelse af den særlige udligningsskat på store pensionsudbetalinger (Skulle oprindeligt bortfalde fra år 2020).
 • Indførelse af permanent håndværkerfradrag (Denne havde man set komme).
 •  At ophæve skatten på arbejdsgiverbetalt telefon og/eller internet fra og med 2020. Dermed ingen beskatning af fri telefon, som i år 2018 lyder på kr. 2.800.

SPLITLEASING KAN MEDFØRE BESKATNING AF FRI BIL

I en sag fra august måned blev en skatteyder skattepligtig af fri bil, selvom der var foretaget en opdeling mellem erhvervsmæssig- og privat kørsel.

Splitleasing er rettet mod erhvervsdrivende, hvor der foretages en opdeling af den erhvervsmæssige- og private kørsel. Virksomheden betaler dermed en andel af de samlede udgifter, og tilsvarende betaler skatteyderen sin del af de samlede udgifter. Hos BG revision har vi mange års erfaring med revision, og kan være behjælpelige med diverse bogføringsopgaver.

Leasingaftalen blev indgået i 2012, hvor bilen på dette tidspunkt var et år gammel, og havde kørt 34.000 km. Engangsbetalingen udgjorde kr. 233.750 inkl. moms og den månedlig ydelse kr. 21.875 inkl. moms. Der er dermed tale om en ret dyr bil. Bilen var udstyret med en GPS-tracker, som skatteyderen benyttede til opdeling af den erhvervsmæssige / private kørsel. Følgende nedenstående punkter blev ikke anset for at være opfyldt tilstrækkeligt, hvorfor skatteyderen blev skattepligtig af fri bil, og dermed ikke slap for beskatning.

 • Kørebogen blev udfyldt en gang om året. 

Det er efter landskatterettens opfattelse ikke tilstrækkeligt til, at den kan anses for at der løbende føres kontrol af kørselsregnskabet for henholdsvis erhvervsmæssig- og private kørte kilometer.

 • Bogføringsbilag vedrørende erhvervsmæssig kørsel indeholdte ikke modtagerens navn, adresse og cpr.nr.

Efter bekendtførelsens § 2 stk. 2. skal bogføringsbilagene vedrørende den erhvervsmæssige kørsel indeholde følgende:

– Modtagerens navn, adresse og cpr.nr.

– Kørslens erhvervsmæssige formål, dato for kørslen og mål

 • Der var ikke indgået separate leasingaftaler mellem parterne.

– Reglerne i LL § 16 og 16 A foreskriver bevisbyrder, formodningsregler og dokumentationskravet. Der skal indgåes separat aftale mellem leasingselskabet og kunde, samt leasingselskabet og skatteyderen.

 

Både leasingselskabet og kunden skal være særlig opmærksom på reglerne, da skatteyderen kan risikerer bøde og beskatning grundet manglende information fra leasingselskabets side. Afgørelsen kan læses ved at klikke på nedenstående link:

SPLITLEASING KAN MEDFØRE BESKATNING AF FRI BIL